Vacature: CJG-professional

Samenwerken

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Houten zoekt een nieuwe collega:
 

CJG-professional  voor 24-36 uur per week
 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een te onderscheiden organisatorische eenheid in de Stichting Sociaal Team Houten. Als onderdeel van de Stichting heeft het CJG haar eigen taken en verantwoordelijkheden. Met het onderbrengen van de CJG-taken in de Stichting Sociaal Team Houten heeft de Stichting  een breed sociaal loket voor informatie en advies voor Houtenaren van alle leeftijden ontwikkeld.
In Houten zetten we in op een veilige, gezonde en gelukkige jeugd, die verantwoordelijk en zelfredzaam opgroeit naar vermogen. In de verbinding tussen de 0e en 1ste lijn vormt het CJG een cruciaal onderdeel van de transformatieopdracht. Het CJG draagt zorg voor snelle en adequate ondersteuning bij opvoedvragen (0-18 jaar), waarmee voorkomen wordt dat een beroep op zwaardere zorg gedaan moet worden. Daarnaast is het CJG de partij die de belangrijkste samenwerkingspartners (Jeugdgezondheidszorg, Sociaal Team, Kinderopvang, Welzijn, Jongerenwerk, Scholen) aan elkaar verbindt.

Specifieke opgave

Voor de komende jaren hebben wij ons zelf een specifieke opgave in het versterken van het onderwijs gesteld. Op dit moment is de aansluiting van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het Sociaal Team (samen Stichting Sociaal Team Houten) bij zorg overleggen, multidisciplinair overleggen, en hulptrajecten in het onderwijs minimaal en alleen op verzoek van de scholen. Om zorgprofessionals en het CJG eerder aan te laten sluiten willen we investeren in de samenwerking tussen ondersteuning/zorg en onderwijs. Dit zodat probleemgedrag eerder gesignaleerd en opgepakt kan worden en de inzet van jeugdhulp voorkomen kan worden. 

De stichting wil  22 basisscholen, 3 middelbare scholen (Heemlanden, Houtens en Yuverta) en speciaal basisonderwijs (SBO) ondersteuning bieden. Daarnaast wil de stichting onderzoeken hoe de samenwerking met de kinderopvang en de Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) beter vorm kan krijgen. Deze ondersteuning wordt niet geboden in de vorm van het overnemen van, maar door middel van het versterken van de pedagogische kennis en kunde vanuit onze visie en deskundigheid. Door in te zetten op het versterken van kennis en kunde realiseren we een duurzame versterking in het Houtense onderwijs.

Functieomschrijving
De voor deze opgave in te zetten CJG-professionals zullen eerste contactpersoon worden van scholen (zij werken in duo met contactpersonen van het Sociaal Team). Zij adviseren en versterken de medewerkers op de scholen (o.a. leerkrachten, Intern Begeleiders, Zorgcoördinatoren). Zij bieden informatie, advies en ondersteunen de medewerkers op de school bij het bieden van de ondersteuning aan de kinderen/jongeren en hun ouders. Eventueel bieden zij zelf  kortdurende ondersteuning aan gezinnen bij vragen over opvoeden en opgroeien. De CJG-professionals vervullen een verbindende rol tussen de scholen en het voorveld en de eerstelijnszorg. Zij kijken en werken vanuit  systemisch perspectief en versterken daarin ook de medewerkers van de scholen. De ondersteuning vindt plaats op school, zij werken  praktisch met ouders, kinderen en jeugdigen aan het verbeteren van het opvoedklimaat. Hierbij hebben ze de mogelijkheid om zowel met het gezin als individueel met de kinderen of jongeren te werken.

De CJG-professionals zorgen, indien nodig, voor afstemming met verschillende soorten hulp/partijen. Onderdeel van het werk is een stevig netwerk en goede verbinding met jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, welzijn en informele partijen

Organisatorische positie
De CJG-professional legt verantwoording af aan de Teamleider van het CJG.

Werkzaamheden

Advisering en ondersteuning van scholen

 • Treedt op als contactpersoon voor verschillende basis- en middelbare scholen in Houten.
 • Adviseert en ondersteunt  medewerkers van scholen bij de gesprekken met kinderen/ jongeren en hun ouders bij opgroeivragen of -problemen.
 • Neemt deel aan intern en extern multidisciplinair overleg (MDO).
 • Gaat uit van de eigen kracht van medewerkers, vooral versterken in plaats van overnemen.
 • Kan risico’s signaleren ten aanzien van de ontwikkeling van kinderen binnen gezinnen met hulpvragen en kan dit bespreekbaar maken met de medewerker van school en/of het gezin en benodigde andere partijen
 • Bespreekt wensen, behoeften, problemen en ambities van school en formuleert mogelijke oplossingsrichtingen.
 • Initieert en organiseert groepsgerichte of individuele activiteiten ter bevordering van een pedagogisch gezond leefklimaat op school
 • Weegt af of het CJG de ondersteuning kan bieden en denkt met de medewerkers van school over de best passende in te zetten zorg (zie voor zelf ondersteuning bieden kopje ‘zelf ondersteuning bieden’).
 • Verwijst, waar nodig, cliënten door naar het Sociaal Team, de POH-GGZ Jeugd of externe partijen.
 • Zorgt voor verbinding en samenwerking tussen basis- en middelbaaronderwijs kinderopvangorganisaties, JGZ, Sociaal Team, welzijnsorganisaties, het jongerenwerk, informele zorg in Houten.
 • Bouwt en onderhoudt een relevant netwerk.

Zelf ondersteuning bieden

 • Voert intake- en vraagverhelderende gesprekken met het kind/jongere en diens ouders/verzorgers/netwerk.
 • Doet observaties op school en in de thuissituatie.
 • Vormt zich een beeld van de hulpvraag en analyseert en beoordeelt de hulpvraag en (de mate van) het probleemoplossend vermogen, eigen kracht en zelfregie van de opvoeder en zijn netwerk.
 • Schat de veiligheid van de situatie in.
 • Ondersteunt en verbindt betrokkenen uit de leefomgeving.
 • Bespreekt casuïstiek in het casuïstiekoverleg wanneer opschaling van de casuïstiek aan de orde is.
 • Werkt indien nodig samen met andere professionals zoals de POH-GGZ Jeugd, het Sociaal Team, jeugdverpleegkundigen, huisarts, jeugdarts en medisch specialist.
 • Voert bijbehorende administratieve werkzaamheden uit en schrijft rapportages.

Dienstverlening optimaliseren

 • Signaleert maatschappelijke ontwikkelingen die mogelijk van invloed zijn op het werk en vertaalt deze naar mogelijkheden voor het CJG
 • Signaleert mogelijkheden tot verbetering en communiceert deze met de leidinggevende.
 • Levert een inhoudelijke bijdrage aan de website van het CJG Houten.
 • Draagt bij aan de ontwikkeling van het CJG tot een laagdrempelig en toegankelijke  entiteit.
 • Promotie van - door het CJG georganiseerde - activiteiten (bijvoorbeeld tijdens ‘de week van de opvoeding’, kenniscafé’s voor professionals en themacafé’s voor ouders).
 • Ontwikkelt de eigen professionaliteit door het deelnemen aan training en opleiding en het lezen van vakliteratuur en professie in het algemeen.

Profiel

 • Afgeronde HBO-opleiding, bijvoorbeeld op het gebied van pedagogiek, SPH of Social Work.
 • Registratie in het beroepsregister SKJ of de mogelijkheid om deze binnen een jaar te behalen.
 • Aantoonbare ervaring met samenwerking in het onderwijs, weet haar of zijn weg in het onderwijsveld (een pré als hij of zij ook nog bekend is in Houten met het onderwijs)
 • Aantoonbare relevante kennis en ervaring met pedagogische advisering of opvoedondersteuning aan ouders en/of leerkrachten, intern begeleiders of bijvoorbeeld zorgcoördinatoren.
 • Kennis van (gezins-)systemen, problematiek en hulpverleningsmethodieken.
 • Ervaring met hulpverlening aan kinderen en jeugd.
 • Ervaring met groepswerk is een pré! Wij bieden oa de KIES-groep in Houten.
 • Goede communicatieve en luistervaardigheden.
 • Kan zelfstandig werken en is organisatorisch sterk: daadkrachtig, creatief, flexibel en heeft een hands-on mentaliteit.
 • Kan breed kijken, is analytisch en kan goed verbinden tussen verschillende organisaties.
 • Goede computervaardigheden en bereidheid om de website en facebookpagina up-to-date te houden.

Periode en omvang van de werkzaamheden

Je bent beschikbaar voor 24-36 uur per week, z.s.m. Je krijgt een contract vooralsnog voor de duur van een jaar met mogelijkheid tot verlenging. Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal Werk. Inschaling vindt plaats in schaal 9.  Het maximumsalaris is vooralsnog €4358,- (Je wordt ingeschaald naar ervaring). Er is daarnaast sprake van een individueel keuzebudget van ongeveer 19-21% (is afhankelijk van inschaling) en een Loopbaanbudget van 1,5%. Op kantoor werken we met flexplekken, je krijgt je eigen laptop en telefoon en (gedeeltelijk) thuiswerken is mogelijk.

Wil je meer informatie?

Voor meer informatie over de werkzaamheden kun je terecht bij de teamleider Jannemieke van Kan, Jannemieke.vanKan@cjghouten.nl of 06-11391891.

Je motivatie en Cv kun je sturen naar emailadres:  secretariaat@sociaalteamhouten.nl.
 

De sluitingsdatum is 13 februari 2022. Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 16 en 17 februari 2022. Je hoort uiterlijk 14 februari 2021 of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

 

 

Professionals die u kunnen helpen