Vacature Teamleider Sociaal Team Jeugd - 36 uur

Voorlezen

Stichting Sociaal Team Houten (CJG en Sociaal Team) is hét aanspreekpunt voor zorg, ondersteuning en activering. Vanuit een integrale aanpak kijkt het Sociaal Team wat een inwoner zelf kan en waar hulp bij nodig is.

Inwoners kunnen bij het Sociaal Team terecht met vragen op het gebied van opvoeden, wonen, financiën, werk, gezin of relatie. Het Sociaal Team begeleidt hen bij het maken van een plan van aanpak op maat, bevordert zoveel mogelijk de zelfredzaamheid, verwijst terug naar de sociale basis infrastructuur, verleent zelf kortdurend zorg en ondersteuning of verwijst indien nodig door naar de benodigde aanvullende zorg en ondersteuning. De focus ligt op wat inwoners zelf kunnen. Eigen oplossingen hebben altijd de voorkeur boven hulp vanuit het Sociaal Team.

Sinds 1 juli 2018 is het Sociaal Team ondergebracht in een stichting. Het Sociaal Team maakt onderdeel uit van de algemene basiszorg in Houten. De leden van het Sociaal Team (ongeveer 35 medewerkers) zijn generalist naar buiten toe en specialist binnen het team. Het jeugdteam bestaat uit 20 jeugdprofessionals. Stichting Sociaal Team Houten kenmerkt zich o.a. door een prettige, gemoedelijke sfeer, betrokkenheid van collega’s, ruimte voor een dolletje, maar ook ruimte en vrijheid in het werken. Eigen verantwoordelijkheid nemen wordt zeer gewaardeerd.

Als organisatie zijn we in beweging en constant op zoek naar de juiste invulling van het werk passend bij de vragen van de inwoners en passend bij de opdracht van de gemeente.

Er is veel aandacht voor de talenten van medewerkers en vanuit je individueel keuzebudget en je loopbaanbudget is ruimte om jezelf daarin te ontwikkelen. Op kantoor werken we met flexplekken, je krijgt je eigen laptop en telefoon en (gedeeltelijk) thuiswerken is mogelijk.

Functieomschrijving

De teamleider is binnen de gestelde beleidslijnen en kaders verantwoordelijk voor het uitvoeren van de inhoud en de werkprocessen en voor het budget wat dat mogelijk maakt. De teamleider weet te inspireren en leiding te geven op de ontwikkeling intern en extern die plaats vindt vanuit de visie op Versterken van het Gewone Leven. De teamleider draagt hierbij zorg voor de afstemming en de samenhang tussen de verschillende onderdelen binnen de organisatie en de externe stakeholders. De teamleider is de verbinder in het veranderproces en verantwoordelijk voor de borging van veranderingen, zowel vanuit het MT als in het eigen team.

De teamleider is (resultaat)verantwoordelijk voor de toebedeelde medewerkers en de inhoudelijke thema’s en projecten en is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en personeelsontwikkeling die daarmee gemoeid is. Daarnaast draagt de functie bij aan tactisch en strategisch beleid.

Het betreft een functie op tactisch niveau en strategisch niveau.

Organisatorische positie

De teamleider geeft leiding aan de medewerkers van team Jeugd en legt verantwoording af aan de directeur.  De teamleider vormt, samen met de directeur en collega-teamleiders, het management team van de Stichting. De teamleider werkt nauw samen met de staf in het algemeen en specifiek in een duo met de gedragswetenschapper.

Werkzaamheden

1. Strategisch en tactisch beleid voorbereiden en realiseren

 • Houdt zich op de hoogte van landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen, trends en behoeften.
 • Draagt bij aan de ontwikkeling van het stichtingsbeleid, de strategische visie en ambitie van voor het Sociaal Team en adviseert de directeur hieromtrent.  
 • Vertaalt het stichtingsbeleid naar doelen en werkafspraken voor de het team.
 • Is verantwoordelijk voor de realisatie van het beleid van het eigen team (op meerdere vakgebieden).
 • Stelt beleidsplannen en rapportages op.
 • Draagt bij aan het waarborgen van de kwaliteit van dienstverlening en de doorontwikkeling van transformatie.

2. Medewerkers aansturen

 • Voert functionerings- en beoordelingsgesprekken, draagt zorg voor het personeelsdossier en begeleidt ziekteverzuim.
 • Begeleidt en coacht medewerkers, evalueert uitgevoerde acties en geeft feedback.
 • Draagt zorg dat medewerkers vanuit kracht (talenten) kunnen werken en faciliteert hen daar waar nodig. Brengt talenten van de medewerkers in kaart en stimuleert collegiale consultatie.
 • Vervult een voorbeeldfunctie binnen het team en de rol van klankbord voor de medewerkers in het team zowel op inhoud als over hoe ze hun werk doen.

3. Inhoudelijke processen coördineren

 • Stuurt op het realiseren van doelen en resultaten en waarborgt dat het team efficiënt opereert.
 • Bewaakt het budget van het team.
 • Draagt zorg voor een goede samenstelling, capaciteit en organisatie van het team zodanig dat er gewerkt wordt volgens de geldende principes.
 • Handelt, waar nodig, bij samenwerkingsproblemen met verwijzers en zorgaanbieders en in contacten tussen medewerkers sociaal team en inwoners.
 • Draagt zorg voor een goede en actuele registratie en rapportage van alle handelingen/beslismomenten zodat dit gedeeld kan worden met de gemeente Houten.
 • Bewaakt de kwaliteit en integraliteit van de probleemanalyses en het ondersteuningsplan o.a. door middel van casusbesprekingen.
 • Organiseert en zit teamvergaderingen voor.

4. Deskundigheid bevorderen

 • Houdt maatschappelijke ontwikkelingen en wijzigingen in wet- regelgeving bij.
 • Draagt actief bij aan de professionalisering van het team en de medewerkers.
 • Ontwikkelt zowel eigen professionaliteit als de professionaliteit van de medewerkers van het team door middel van deelname aan training en opleiding, en het lezen van vakliteratuur beroepsuitoefening en professie in het algemeen.
 • Initieert en voert activiteiten uit op het gebied van teamontwikkeling.

5. Onderhouden van contacten 

 • Onderhoudt interne en externe werkcontacten en volgt afspraken op tussen de stichting en betrokken instanties zoals gemeenten, woningcorporaties en verwante instellingen in de welzijnssector.

Profiel

 • Een relevante HBO+ opleiding en bij voorkeur een WO werk- en denkniveau.
 • Enkele jaren ervaring in een vergelijkbare functie, in een vergelijkbare setting (wijkteam, gemeentelijke context)
 • Ervaring met en kennis van projectmatig werken.
 • Inhoudelijke deskundigheid, succesvol opgedaan binnen een of meerdere van de inhoudelijke beleidsgebieden (Jeugdzorg, Wmo)
 • Kan werken zonder kaders, kijkt wat nodig is, zoekt een passende lijn die werkend is en zorgt voor de nodige afstemming.
 • Coachende vaardigheden zowel in teamverband als individueel
 • Is in staat situationeel leiding te geven
 • Reflecterend vermogen gecombineerd met leervermogen.
 • Enthousiast om bij te dragen aan de ontwikkeling van Versterken van het Gewone Leven binnen het sociaal domein Houten in het algemeen en in onze organisatie in het bijzonder.
 • Stressbestendig en slagvaardig in crisissituatie.
 • In staat te werken met diverse (cliënt)systemen (office, zorgned, etc.);

Contract en salaris

 • Je bent beschikbaar voor 36 uur per week, het liefst zo snel mogelijk. De aanstelling zal plaatsvinden voor één jaar met een proeftijd van een maand. Bij gebleken geschiktheid zal behoort een contract voor onbepaalde tijd tot de mogelijkheden.
 • De Cao Sociaal Werk wordt gehanteerd. Deze functie is ingeschaald in schaal 11. Het maximumsalaris is €5225, je wordt ingeschaald naar ervaring. Er is daarnaast sprake van een individueel keuzebudget van ongeveer 19-21% (is afhankelijk van inschaling) en een Loopbaanbudget van 1,5%.

Wil je meer informatie?

Voor meer informatie over de werkzaamheden kun je terecht bij Cecile Ter Beek (directeur bestuurder) 06-11384684 of cecile.terbeek@sociaalteamhouten.nl

Je motivatie en CV kun je sturen naar emailadres: secretariaat@sociaalteamhouten.nl

De sluitingsdatum is woensdag 22 september 2021.

Er zullen twee gespreksrondes plaatsvinden op maandagmiddag 27 september 2021 en dinsdagmiddag 28 september 2021.

 

Professionals die u kunnen helpen