Mandaat stichting Sociaal Team Houten

Het Rijk heeft de uitvoering van de taken op het gebied van het sociaal domein door middel van een wetgevings- en decentralisatieoperatie sinds 1 januari 2015 bij de gemeenten belegd. Per die datum is de gemeente om die reden verantwoordelijk voor het treffen van voorzieningen op grond van de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), mocht dat in een individueel geval nodig zijn. De positie en bevoegdheden van de gemeente zijn uitgewerkt in de Jeugdwet en Wmo 2015. Een aantal bevoegdheden heeft de gemeente Houten gemandateerd aan de stichting. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de bevoegdheid om een besluit te nemen over het al dan niet toekennen van een voorziening op grond van de Jeugdwet en Wmo 2015. De stichting neemt dergelijke besluiten namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente. Zie voor meer informatie Mandaatbesluit Stichting Sociaal Team Houten.

Professionals die u kunnen helpen